jQuery(function($){ function nav_nav(){ var src="http://hbhygt.com/post/51.html"; if(src.indexOf("jg")!==-1){ if(src.indexOf("yjgl")!==-1){ $(".nav ul li:eq(3)").addClass("nav-active").siblings().removeClass("nav-active"); }else { $(".nav ul li:eq(1)").addClass("nav-active").siblings().removeClass("nav-active"); } } else if(src.indexOf("xw")!==-1) { if(src.indexOf("lxwm")!==-1){}else{ $(".nav ul li:eq(2)").addClass("nav-active").siblings().removeClass("nav-active");} }else if(src.indexOf("gk")!==-1){ $(".nav ul li:eq(3)").addClass("nav-active").siblings().removeClass("nav-active"); }else if(src.indexOf("govpublic")!==-1){ $(".nav ul li:eq(3)").addClass("nav-active").siblings().removeClass("nav-active"); }else if(src.indexOf("nybgb")!==-1){ $(".nav ul li:eq(3)").addClass("nav-active").siblings().removeClass("nav-active"); }else if(src.indexOf("fw")!==-1){ $(".nav ul li:eq(4)").addClass("nav-active").siblings().removeClass("nav-active"); }else if(src.indexOf("zt")!==-1){ $(".nav ul li:eq(5)").addClass("nav-active").siblings().removeClass("nav-active"); }else if(src.indexOf("hd")!==-1){ $(".nav ul li:eq(6)").addClass("nav-active").siblings().removeClass("nav-active"); }else if(src.indexOf("sj")!==-1){ $(".nav ul li:eq(7)").addClass("nav-active").siblings().removeClass("nav-active"); }else if(src.indexOf("yw")!==-1){ $(".nav ul li:eq(8)").addClass("nav-active").siblings().removeClass("nav-active"); }else{ $(".nav ul li:eq(0)").addClass("nav-active").siblings().removeClass("nav-active"); } }nav_nav(); });

当前位置:首页 > 新闻 > 动态

银河正规网址

日期:2023-02-04 21:57:29来源:银河正规网址字号:【字号:打印本页

 银河正规网址”另外一个骑士催动坐骑冲了过去,身体探下坐骑想用高超的马术在坐骑上直接把判定

 ”“人?”“对

 12月1日  ,新华社/欧新摩洛哥队球员恩内斯里(中)和队友庆祝攻入球队第二球。

银河正规网址分享链接:http://hbhygt.com/post/51.html

按回车键在新窗口打开无障碍说明页面,按Alt+~键打开导盲模式。