jQuery(function($){ function nav_nav(){ var src="http://hbhygt.com/category-2.html"; if(src.indexOf("jg")!==-1){ if(src.indexOf("yjgl")!==-1){ $(".nav ul li:eq(3)").addClass("nav-active").siblings().removeClass("nav-active"); }else { $(".nav ul li:eq(1)").addClass("nav-active").siblings().removeClass("nav-active"); } } else if(src.indexOf("xw")!==-1) { if(src.indexOf("lxwm")!==-1){}else{ $(".nav ul li:eq(2)").addClass("nav-active").siblings().removeClass("nav-active");} }else if(src.indexOf("gk")!==-1){ $(".nav ul li:eq(3)").addClass("nav-active").siblings().removeClass("nav-active"); }else if(src.indexOf("govpublic")!==-1){ $(".nav ul li:eq(3)").addClass("nav-active").siblings().removeClass("nav-active"); }else if(src.indexOf("nybgb")!==-1){ $(".nav ul li:eq(3)").addClass("nav-active").siblings().removeClass("nav-active"); }else if(src.indexOf("fw")!==-1){ $(".nav ul li:eq(4)").addClass("nav-active").siblings().removeClass("nav-active"); }else if(src.indexOf("zt")!==-1){ $(".nav ul li:eq(5)").addClass("nav-active").siblings().removeClass("nav-active"); }else if(src.indexOf("hd")!==-1){ $(".nav ul li:eq(6)").addClass("nav-active").siblings().removeClass("nav-active"); }else if(src.indexOf("sj")!==-1){ $(".nav ul li:eq(7)").addClass("nav-active").siblings().removeClass("nav-active"); }else if(src.indexOf("yw")!==-1){ $(".nav ul li:eq(8)").addClass("nav-active").siblings().removeClass("nav-active"); }else{ $(".nav ul li:eq(0)").addClass("nav-active").siblings().removeClass("nav-active"); } }nav_nav(); });

当前位置:首页 > 新闻 > 动态

od体育官网网站

日期:2023-02-04 22:40:11来源:od体育官网网站字号:【字号:打印本页

 od体育官网网站我根本没和她在意这个,直接就走到门边开门出去了

 按照那只虎形怪物的判断,我刚才的动作肯定是被判定成了一次技能释放,或者是准备攻击的前兆,而在这一瞬间

 他们都很强大对抗那群人 ,我们来帮你!”补天阁的五位天才也出手了 ,“师弟 ,

od体育官网网站分享链接:http://hbhygt.com/category-2.html

按回车键在新窗口打开无障碍说明页面,按Alt+~键打开导盲模式。